Kontakt

Fundusz Górnośląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice

tel.: (32) 72 85 800
faks: (32) 72 85 803

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

 

Facebook - kanał RIF
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Krajowy System Usług dla MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

Regionalna Instytucja Finansująca

Regionalna Instytucja Finansująca

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach (do 31.12.2014 r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) pełniący rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) w województwie śląskim jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującej przy wdrażaniu programów adresowanych do MSP od 2001 roku.

Aktualnie Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach jako RIF w województwie śląskim w okresie programowania 2007-2013, realizuje działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) w następujących obszarach:

 

W latach 2002-2006 GARR S.A. wdrażała 27 programów operacyjnych w ramach kolejnych edycji funduszu przedakcesyjnyego PHARE (PHARE 2000, 2001, 2002 oraz 2003).

W okresie programowania 2004-2006 śląski RIF zajmował się wdrażaniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) Działania 2.1, 2.3, 2.2.1 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL) Działanie 2.3a. GARR S.A. pełnił również rolę Instytucji Wdrażającej dla Działań 2.5 i 3.4 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

W ciągu sześciu lat śląscy przedsiębiorcy złożyli 13.685 wniosków o dotacje. Efektem była realizacja i dofinansowanie 3.516 projektów. Łączna wartość dofinansowania wyniosła ponad 359,39 mln złotych.

 

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących

 

Zespół ds. Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF)

Zespół ds. Regionalnej Instytucji Finansującej realizuje  w ramach poszczególnych Działań PO IG następujące zadania:

 • Podpisywanie umów o dofinansowanie projektów oraz przyjmowanie i weryfikacja zabezpieczeń do nich;
 • Weryfikacja i rekomendacja wniosków o płatność;
 • Rozpatrywanie zmian do umów o dofinansowanie;
 • Przygotowywanie aneksów;
 • Przygotowanie do wysłania weksli do PARP oraz zwrot weksli w przypadkach rozwiązania umów;
 • Kontrola projektów;
 • Bieżący monitoring ewentualnych nieprawidłowości;
 • Wprowadzanie danych do systemów informatycznych oraz prowadzenie dodatkowych baz danych;
 • Sprawozdawczość oraz inne działania informacyjne na zlecenie PARP;
 • Obsługa podstrony internetowej dotyczącej PO IG w ramach działań informacyjno-promocyjnych;
 • Udzielanie Beneficjentom informacji oraz wyjaśnień w zakresie realizacji projektu;
 • Archiwizacja dokumentacji.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
tworzenie stron www Aptus.pl