Kontakt

Fundusz Górnośląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice

tel.: (32) 72 85 800
faks: (32) 72 85 803

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

 

Facebook - kanał RIF
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Krajowy System Usług dla MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

Działanie 6.1

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu"

DOKUMENTACJA DO DZIAŁANIA »

 

Cel działania

Celem działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.

Wnioskodawcy

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30%.

Typy projektów kwalifikujące się do objęcia wsparciem

Dofinansowanie będzie udzielane na dwa typy projektów:

  • I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych, którego okres realizacji nie może przekroczyć 6 miesięcy.
  • II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru instrumentów proeksportowych, nie trwający dłużej niż 24 miesięcy.

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet Działania wynosi 121 840 000 EUR.

Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W ramach I etapu - przygotowanie Planu rozwoju eksportu kwota wsparcia nie może przekroczyć 10 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy i 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu.

Kwota wsparcia w ramach II etapu - wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt i 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Istotna informacją dla Wnioskodawców jest to, iż mogą otrzymać wsparcie na przygotowanie oraz wdrażanie Planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

Oświadczenia dotyczące wyboru wykonawcy - zał.1 / zał.2 (pliki do pobrania).

Oświadczenie VAT (plik do pobrania)

 

Przydatne linki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
tworzenie stron www Aptus.pl