Kontakt

Fundusz Górnośląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice

tel.: (32) 72 85 800
faks: (32) 72 85 803

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

 

Facebook - kanał RIF
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Krajowy System Usług dla MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

Działanie 4.4

Działanie 4.4 „Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

DOKUMENTACJA DO DZIAŁANIA »

 

Cel działania

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Wnioskodawcy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Typy projektów kwalifikujące się do objęcia wsparciem

Projekty inwestycyjne o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych, pod warunkiem, że rozwiązania te spełniają następujące warunki:

 • są stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata,
 • wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o te rozwiązania nie przekracza 15% wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi.

Przedmiotem projektu musi być nowa inwestycja dotycząca:

 • utworzenia nowego przedsiębiorstwa, lub
 • rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa, lub
 • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, lub
 • dokonywania zasadniczej zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Przedmiotu projektu nie może stanowić nabycie wyłącznie udziałów/akcji przedsiębiorstwa.

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet Działania wynosi: 1 420 000 000 EUR.

Poziom dofinansowania projektów wynosi od 30% do 70 % wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do dofinansowania wynosi 8 mln PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikujących się do dofinansowania wynosi 160 mln PLN,
 • całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu - 40 mln PLN,
 • maksymalna na część szkoleniową - 1 mln PLN,
 • maksymalna na część doradczą - 1 mln PLN.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 2,4 mln PLN.

Intensywność wsparcia na część doradczą wyłącznie dla MSP nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na ten cel.

Intensywność wsparcia na część szkoleniową nie może przekroczyć:

 • 35% wydatków kwalifikowanych związanych ze szkoleniami w przypadku przedsiębiorstw innych niż MSP,
 • 45% wydatków kwalifikowanych związanych ze szkoleniami dla MSP.

 

OŚWIADCZENIE dot. utrzymania trwałości projektu przez beneficjenta POIG (plik do pobrania)


Oświadczenia dotyczące wyboru wykonawcy - zał.1 / zał.2 (pliki do pobrania).

 

Przydatne linki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
tworzenie stron www Aptus.pl