Kontakt

Fundusz Górnośląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice

tel.: (32) 72 85 800
faks: (32) 72 85 803

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

 

Facebook - kanał RIF
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Krajowy System Usług dla MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

Działanie 4.2

Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”

DOKUMENTACJA DO DZIAŁANIA »

 

Cel działania

Działanie ma na celu wzmocnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Przyczyni się do zwiększenia wykorzystania wzornictwa przemysłowego i użytkowego przez przedsiębiorców jako jednej z przewag konkurencyjnych.

Wnioskodawcy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Typy projektów kwalifikujące się do objęcia wsparciem

Dofinansowanie będzie udzielane na dwa typy projektów:

Pierwszy typ projektów to projekty dotyczące rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Aby móc uzyskać takie wsparcie, przedsiębiorca:

 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ponosił wydatki na badania naukowe w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki lub prace rozwojowe albo jeśli wydatki takie ponosił podmiot powiązany kapitałowo z przedsiębiorcą,
 • dokonuje inwestycji.

Drugi typ projektów to projekty w zakresie wzornictwa, z przeznaczeniem na opracowanie wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenie go do produkcji. Wsparcie w zakresie wzornictwa może być udzielone przedsiębiorcy, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • zobowiąże się do wdrożenia do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego, o w ramach projektu skorzysta z usług doradczych w zakresie wzornictwa lub dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów w tej dziedzinie,
 • wykaże ekonomiczną opłacalność projektu, o dokona inwestycji.

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet Działania wynosi: 186 000 000 EUR.

Poziom dofinansowania wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej wynosi 400 tys. PLN,
 • dla projektów z zakresu rozwoju działalności B+R maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w części inwestycyjnej wynosi 2 mln PLN,
 • całkowita wartość projektu nie może przekroczyć kwoty 50 mln euro.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu - 21 mln PLN,
 • na część szkoleniową - 1 mln PLN,
 • na część doradczą - 600 tys. PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu – 1,4 mln PLN,
 • na część szkoleniową – 100 tys. PLN; o na część doradczą - 100 tys. PLN.

 

Przydatne linki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
tworzenie stron www Aptus.pl