Kontakt

Fundusz Górnośląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice

tel.: (32) 72 85 800
faks: (32) 72 85 803

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

 

Facebook - kanał RIF
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Krajowy System Usług dla MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

Działanie 5.3

Działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”

DOKUMENTACJA DO DZIAŁANIA »

 

Na co: na wspieranie powstawania oraz rozwoju  ośrodków innowacyjności zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju; w szczególności na tworzenie i rozwój parków naukowo-technologicznych, co w konsekwencji stworzy korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorstw z obszarów nowych technologii działających w oparciu o  nowoczesne rozwiązania, a także zapewni dostęp do kompleksowych usług zarówno przedsiębiorcom dążącym do wprowadzenia nowych rozwiązań, jak również naukowcom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą.

Dla kogo: wysoko wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym, w tym podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności, innymi ośrodkami specjalistycznych usług dla przedsiębiorców, w szczególności MSP.

Regulacje prawne: Działanie 5.3 realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z art. 28 ust. 1a powyższej ustawy aktualna lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 ukazała się obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 (M .P z 2008 r. Nr 60, poz. 536). Projekty umieszczone na liście projektów indywidualnych i objęte działaniem 5.3 zostały wyłonione w trybie konkursowym ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Projekty z ww. listy były poddane konsultacjom społecznym. Podczas Regionalnych konferencji uzgodnieniowych dokonano kolejnej weryfikacji potencjalnych Beneficjentów działania 5.3. Ostateczna lista została przekazana do akceptacji Rady Ministrów, a po jej zatwierdzeniu do wiadomości Komisji Europejskiej. Na liście znajduje się 14 projektów, 8 na liście podstawowej, 6 na liście rezerwowej. Weryfikacja listy projektów indywidualnych ma miejsce w cyklach pół-rocznych. Dotyczy to każdego z projektów do czasu złożenia przez Beneficjenta wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie.


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
tworzenie stron www Aptus.pl