Kontakt

Fundusz Górnośląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice

tel.: (32) 72 85 800
faks: (32) 72 85 803

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

 

Facebook - kanał RIF
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Krajowy System Usług dla MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

Zasady wizualizacji

Wizualizacja funduszy strukturalnych 2007-2013

 

Istotnym elementem realizacji projektu przez Beneficjenta jest właściwe informowanie społeczeństwa o wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej. Beneficjenci PO IG są odpowiedzialni za informowanie o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r.

Poniższe dokumenty stanowią wytyczne do promowania projektów.

 

   • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszy Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 »»»

 

   • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR »»»

 

   • Wytyczne w zakresie informacji i promocji »»»

 

   • Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 »»»

 

   • Załącznik do Strategii Komunikacji: Księga identyfikacji wizualnej NSS »»»

 

   • Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 »»»

 

 

   • Księga Beneficjenta PO IG »»»

 

   • Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach PO IG dla Beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu »»»

 

   • W jaki sposób właściwie oznaczyć projekt w PO IG? »»»
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
tworzenie stron www Aptus.pl