Kontakt

Fundusz Górnośląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice

tel.: (32) 72 85 800
faks: (32) 72 85 803

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

 

Facebook - kanał RIF
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Krajowy System Usług dla MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

Ponowna wypłata zwróconych środków z dotacji celowej


Działanie 8.1, 8.2 POIG - ponowna wypłata zwróconych środków z dotacji celowej


Informujemy, że Beneficjenci Działania 8.1 i 8.2 POIG, którzy terminowo dokonali zwrotu dotacji celowej mogą ubiegać się o jej ponowną wypłatę w 2015 r. Rozliczenie wypłaconej kwoty nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie, ze wszystkimi konsekwencjami w przypadku naruszenia postanowień ustawy o finansach publicznych lub umowy o dofinansowanie.

Warunkiem wypłaty zaliczki w części odpowiadającej dotacji celowej jest:  

  • dokonanie przez Beneficjenta terminowego (jednak nie później niż do 31  stycznia 2015 r.) zwrotu dofinansowania przekazanego w formie zaliczki w części pochodzącej ze środków dotacji celowej;
  • złożenie w terminie do 31 marca 2015 r. stosownego wniosku przez Beneficjenta oraz zawarcie aneksu zgodnego z załączonym wzorem i złożenie wniosku o płatność o ponowną wypłatę kwoty nie wyższej niż zwrócona wartość dotacji celowej;
  • dostarczenie wraz z wnioskiem o ponowną wypłatę dotacji celowej wyciągu bankowego z rachunku właściwego do obsługi zaliczki.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
tworzenie stron www Aptus.pl